“Samenwerken aan betaalbare huurwoningen”

Onderstaand treft u een bericht dat wij als Huurdersvereniging u niet wilde onthouden;

Samenwerken aan betaalbare huurwoningen

150611-robert-scottstraat-samenwerkingsafspraken-huurders-corporaties-ge

De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente zetten de komende jaren alle zeilen bij om wonen in de stad betaalbaar te houden voor lage en midden inkomens en deze doelgroepen voldoende woningen te kunnen aanbieden. Dat is de kern van de nieuwe samenwerkingsafspraken tot en met 2019.

Drie ambities springen eruit: meer betaalbare woningen aanbieden, meer nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele voorraad sociale huurwoningen. Vandaag, 11 juni 2015, presenteren het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en het college van B&W de concept-afspraken. De komende weken worden deze afspraken ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Huurdersvereniging, de leden van de Federatie en de gemeenteraad.

De grote veranderingen ten opzichte van eerdere prestatieafspraken (Bouwen aan de Stad-I en –II) zijn dat betaalbaarheid van de woningen voor bewoners terug is als hoogste prioriteit, en dat de voorraad van sociale huurwoningen van corporaties in de stad op termijn naar een duurzaam en dynamisch evenwicht gaat. Eventuele verkoop, sloop of liberalisatie van sociale woningen moet in evenwicht komen met de nieuwbouw van sociale huurwoningen, zodat er voldoende sociale huurwoningen blijven.

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen wordt gewaarborgd door af te spreken dat van elke vier woningen er drie worden aangeboden voor een huur –afhankelijk van de grootte van het huishouden- onder de € 576 of € 618. Tevens werken huurders, corporaties en gemeente samen maatregelen uit voor huishoudens die desondanks betalingsproblemen krijgen. Een voorbeeld is dat de armste gezinnen met kinderen worden ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Daar staat tegenover dat de drie partijen in de toekomst willen voorkomen dat hogere inkomens in de krappe sociale huursector blijven wonen. Daarnaast is de afspraak dat de woningvoorraad duurzaam, meer energiezuinig en voldoende onderhouden is.

De samenwerkingsafspraken leiden uiteindelijk tot een optimale inzet van de beschikbare financiële middelen voor sociaal wonen in Amsterdam, waarbij de drie partijen gezamenlijk bepalen waarin geïnvesteerd moet worden. Nieuwbouw neemt daarbij een belangrijke plek in; het streven is de bouw van 6.000 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar. Daarnaast maken de gemeente, huurders en corporaties afspraken over gemengde wijken, beschikbaarheid en doorstroming, kwaliteit en huisvesting voor speciale doelgroepen zoals mensen die zorg nodig hebben, verblijfsgerechtigde asielzoekers en voormalig daklozen.

De afspraken worden in het aankomend half jaar verder uitgewerkt. In pilots onderzoeken de drie partijen de mogelijkheden om tot vernieuwing en innovatie te komen op de sociale huurwoningmarkt. Die zijn bijvoorbeeld gericht op de sterk groeiende groep starters op de woningmarkt en op doelen als stimuleren van actief burgerschap, huurdersparticipatie, actief zelfbeheer, leefbaarheid en sociale cohesie. Ook het verbeteren van de relatie tussen huurders en kopers in gemengde complexen wordt een belangrijk aandachtspunt.

Bron: Gemeente Amsterdam, 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/lau-rens/persberichten/persberichten-2015/samenwerken/
(laatst geraadpleegd op 11 juni 2015, 19:04h)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *