Categorie archief: Algemeen

Contributie 2016

Beste leden van de hvtn,

Binnenkort kan één van onze vrijwilligers bij u aan de deur komen, om de contributie voor 2016 op te halen. Het bedrag is ongewijzigd en blijft dus  € 3 per jaar. Als onze loper u niet thuis treft verzoeken wij u vriendelijk om  deze € 3 aan ons over te maken op:

IBAN NL22 INGB 0004.7134.36.

Met vriendelijke groet namens,

Het bestuur en vrijwilligers

Kerstwens en contributie 2016

Geachte leden,

Bij sommige van u is reeds een kerstwens op de mat gevallen.
Wij krijgen reeds vele vragen over het verzoek de contributie giraal over te maken.

Naar aanleiding van boze reacties willen wij dit graag toelichten.
De contributie wordt per kalenderjaar opgehaald. Voor 2015 kan de contributie (3 euro) het gehele kalenderjaar bij u worden opgehaald, de vrijwilligers kiezen hiervoor zelf een moment.
De contributie die u bij de kerstwens gevraagd wordt betreft die voor 2016; het aankomende jaar en betreft gewoon 3 euro.

Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij per e-mail bereikbaar.

Nogmaals wensen wij u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar,

Namens het bestuur,

Rens Zwiers
Voorzitter

 

Het Baken bestaat 30 jaar

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat vanuit de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam het initiatief is genomen tot oprichting van Het Baken, ontmoetingscentrum voor ouderen in de Purmerpleinbuurt.
Over de geschiedenis van Het Baken wordt een boekje geschreven.
Als schrijver daarvan kom ik graag in contact met mensen die nog herinneringen hebben aan de eerste jaren van Het Baken en de Huurdersvereniging T-N (tot plm. 2000).
Ik [Arnoud Boerwinkel;red] ben bereikbaar op 06 1260 7985 en via e-mail:
Bvb hartelijk dank,
Arnoud Boerwinkel

Cv-ketels

Geachte leden,

Meermaal daags worden verzoeken bij de HVTN gedeponeerd tot het voeren van rechtszaken, het aanschrijven van het televisieprogramma TROS Radar, etc.
Deze oproepen geven een duidelijk blijk van de emotie die de ingreep bij de bewoners losmaakt. De Huurdersvereniging is absoluut strijdvaardig daar waar strijd een realistische kans van slagen heeft.
In de zaak ‘CV-installatie’ is deze strijd door meerdere huurders, en bewoners/verenigingen gestreden en verloren. Dat in deze zaak de bodem bereikt is beschrijft meester T. de Nijs van VBTM Advocaten op duidelijke wijze.

Graag duidt de HVTN u daarom op het volgende artikel

VBTM Advocaten – Kan een huurder verplicht worden zijn eigen geiser/gashaard te laten vervangen door een HR-ketel? (door Mr. T. de Nijs)

De Huurdersvereniging heeft hierop het besluit moeten nemen om zich van verdere strijdvoering te onthouden.

Mocht u nog vragen hebben aan de Huurdersvereniging staat het u altijd vrij het contactformulier in te vullen, de email wordt elke avond gelezen.

Namens de Huurdersvereniging,

Rens Zwiers
Voorzitter

 

CV-ketels (de stand van zaken)

Beste leden,

Sinds op 24 augustus j.l. bij huurders van Ymere een brief op de mat is gevallen over een verplichting tot het accepteren van een CV-ketel, loopt het al enige tijd storm bij de Huurdersvereniging.
In dit bericht willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Uit onderzoek verricht door HVTN, blijkt dat er reeds eerder een exact gelijke zaak is geweest tegen Stadsgenoot. De huurdersvereniging aldaar heeft het toen zelfs tot een hoger beroep laten komen, welke zij tevens verloren heeft (zie voorgaande berichten).
De mogelijkheden tot het aanspannen van een rechtszaak heeft onze vereniging niet. De inkomsten van contributie laten dit simpelweg niet toe.

Wel hebben wij Ymere gevraagd schriftelijk inzage te geven in de beweegredenen. In een gesprek dat de HVTN met Ymere heeft gevoerd geven zij aan dat het een wettelijke verplichting betreft waar ook zij niet onderuit kunnen komen.

Ook heeft HVTN aan Ymere gevraagd om de periode van drie weken, waarbinnen een bewoner dient te antwoorden op hun schrijven, te verlengen. Hierop is nog geen antwoord gekomen. Wij zitten hier echter bovenop.

Tevens zijn wij in contact met de Stichting Bewoners Organisatie (SBO). Hierin de vraag of Ymere de ingenomen positie kan handhaven, en of Ymere haar huurders kan verplichten tot huursverhoging. De SBO heeft reeds geantwoord dat zij zich hierop aan het beraden is, en wij wachten dit antwoord met interesse af.

Bij nieuws zal dit onmiddellijk op deze website geplaatst worden.

Hopende u hierbij voor nu voldoende geïnformeerd te hebben verblijven wij,

Rens Zwiers
Frans Roelofs

 

 

CV-ketels

Beste leden
Beste bewoners van Tuindorp-Nieuwendam,

Recentelijk zijn er bij de HVTN meerdere vragen binnengekomen over de brief die Ymere op 24 augustus 2015 heeft gestuurd aan bewoners zonder c.v.-installatie. Wij hebben de brief in ons bezit. In deze brief wordt aangegeven dat bij de huizen waarbij nog geen c.v.-installatie aanwezig is, binnenkort een dergelijk installatie zal worden aangelegd. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake zal zijn van een bruto huurverhoging van minimaal 20 euro, die kan oplopen tot 35 euro per woning per maand.

De vragen die de HVTN hierover ontving hebben betrekking op de vraag of Ymere u hiertoe kan verplichten.

De HVTN heeft deze kwestie in beraad en zal hierover spoedig naar buiten treden.
Zodra de HVTN meer weet zullen wij hierover op deze site berichten.

Houdt u daarom de website in de gaten,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Rens Zwiers
Voorzitter

CV-ketels, verplicht

Recentelijk zijn er bij de HVTN meerdere vragen binnengekomen over de brief die Ymere op 24 augustus 2015 heeft gestuurd aan bewoners zonder c.v.-installatie. Wij hebben de brief in ons bezit. In deze brief wordt aangegeven dat bij de huizen waarbij nog geen c.v.-installatie aanwezig is, binnenkort een dergelijk installatie zal worden aangelegd. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake zal zijn van een bruto huurverhoging van minimaal 20 euro, die kan oplopen tot 35 euro per woning per maand.

De vragen die de HVTN hierover ontving hebben betrekking op de vraag of Ymere u hiertoe kan verplichten.

Na onderzoek verricht door de HVTN is hierover duidelijkheid gekomen. Uit jurisprudentie blijkt het volgende; Ymere kan de huurders verplichten een c.v.-installatie aan te laten leggen onder voorwaarden zoals zij die scheppen in de begeleidende brief.

De jurisprudentie zegt het volgende:

Huurders Stadgenoot tot HR-ketel verplicht

Stadgenoot mag van de kantonrechter negen huurders verplichten mee te werken aan plaatsing van een HR-ketel ter vervanging van kachel en geiser. De huurders gaan € 20 per maand meer betalen voor een HR-ketel met één radiator. Volgens de rechter is het een redelijk voorstel. Het vonnis in kort geding is om verschillende redenen opmerkelijk.

  • De huurders bepleitten dat de vervanging niet nodig is. Stadgenoot stelt dat de geisers en kachels gevaar voor koolmonoxidevergiftiging opleveren. Dat neemt de rechter gewoon over zonder daar echt op in te gaan.
  • Bovendien stellen de huurders dat het hier een renovatie betreft waarbij 70% van de bewoners mee in moet stemmen of dat de verhuurder op andere manier moet aantonen dat het een redelijke voorstel is. Stadgenoot vindt dat er geen sprake is van renovatie maar van “dringende werkzaamheden”. De rechter is het weliswaar met de huurders eens dat er sprake is van een renovatie maar oordeelt dat het niet nodig is dat Stadgenoot een redelijk voorstel moet doen waar 70% van de huurders mee instemt. Nu Stadgenoot zegt de veiligheid van de huurders na te streven, acht de rechter de redelijkheid van het voorstel bewezen.
  • De rechter vindt het verder niet van belang dat huurders een voorkeur voor een gaskachel hebben of bezwaren hebben tegen een centrale verwarming. Dat huurders geen financiële mogelijkheden hebben om de huurverhoging te betalen vindt de rechter onvoldoende bewezen. Ook de hoge leeftijd van enkele huurders, ruimtegebrek om een ketel in de woning te plaatsen of de vrees voor schade aan de spullen van de huurders vindt de rechter geen reden om de werkzaamheden tegen te houden.
  • Tenslotte moet er bij een kort geding een spoedeisend belang zijn. De rechter vindt dat er vanwege de veiligheidsaspecten een spoedeisend belang is. Daarbij speelt bovendien ook mee dat een aanpak per blok goedkoper is dan een aanpak per woning.

De huurders moeten meewerken op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, maximaal € 5000. De huurders en hun en advocaten beraden zich op hoger beroep.

De gedagvaarde huurders worden ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Advocaat Kees Oosterwijk heeft de huurders bijgestaan in het kort geding.

(bron: website Wijksteunpunt Wonen )

“Samenwerken aan betaalbare huurwoningen”

Onderstaand treft u een bericht dat wij als Huurdersvereniging u niet wilde onthouden;

Samenwerken aan betaalbare huurwoningen

150611-robert-scottstraat-samenwerkingsafspraken-huurders-corporaties-ge

De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente zetten de komende jaren alle zeilen bij om wonen in de stad betaalbaar te houden voor lage en midden inkomens en deze doelgroepen voldoende woningen te kunnen aanbieden. Dat is de kern van de nieuwe samenwerkingsafspraken tot en met 2019.

Drie ambities springen eruit: meer betaalbare woningen aanbieden, meer nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele voorraad sociale huurwoningen. Vandaag, 11 juni 2015, presenteren het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en het college van B&W de concept-afspraken. De komende weken worden deze afspraken ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Huurdersvereniging, de leden van de Federatie en de gemeenteraad.

De grote veranderingen ten opzichte van eerdere prestatieafspraken (Bouwen aan de Stad-I en –II) zijn dat betaalbaarheid van de woningen voor bewoners terug is als hoogste prioriteit, en dat de voorraad van sociale huurwoningen van corporaties in de stad op termijn naar een duurzaam en dynamisch evenwicht gaat. Eventuele verkoop, sloop of liberalisatie van sociale woningen moet in evenwicht komen met de nieuwbouw van sociale huurwoningen, zodat er voldoende sociale huurwoningen blijven.

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen wordt gewaarborgd door af te spreken dat van elke vier woningen er drie worden aangeboden voor een huur –afhankelijk van de grootte van het huishouden- onder de € 576 of € 618. Tevens werken huurders, corporaties en gemeente samen maatregelen uit voor huishoudens die desondanks betalingsproblemen krijgen. Een voorbeeld is dat de armste gezinnen met kinderen worden ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Daar staat tegenover dat de drie partijen in de toekomst willen voorkomen dat hogere inkomens in de krappe sociale huursector blijven wonen. Daarnaast is de afspraak dat de woningvoorraad duurzaam, meer energiezuinig en voldoende onderhouden is.

De samenwerkingsafspraken leiden uiteindelijk tot een optimale inzet van de beschikbare financiële middelen voor sociaal wonen in Amsterdam, waarbij de drie partijen gezamenlijk bepalen waarin geïnvesteerd moet worden. Nieuwbouw neemt daarbij een belangrijke plek in; het streven is de bouw van 6.000 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar. Daarnaast maken de gemeente, huurders en corporaties afspraken over gemengde wijken, beschikbaarheid en doorstroming, kwaliteit en huisvesting voor speciale doelgroepen zoals mensen die zorg nodig hebben, verblijfsgerechtigde asielzoekers en voormalig daklozen.

De afspraken worden in het aankomend half jaar verder uitgewerkt. In pilots onderzoeken de drie partijen de mogelijkheden om tot vernieuwing en innovatie te komen op de sociale huurwoningmarkt. Die zijn bijvoorbeeld gericht op de sterk groeiende groep starters op de woningmarkt en op doelen als stimuleren van actief burgerschap, huurdersparticipatie, actief zelfbeheer, leefbaarheid en sociale cohesie. Ook het verbeteren van de relatie tussen huurders en kopers in gemengde complexen wordt een belangrijk aandachtspunt.

Bron: Gemeente Amsterdam, 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/lau-rens/persberichten/persberichten-2015/samenwerken/
(laatst geraadpleegd op 11 juni 2015, 19:04h)