CV-ketels

Beste leden
Beste bewoners van Tuindorp-Nieuwendam,

Recentelijk zijn er bij de HVTN meerdere vragen binnengekomen over de brief die Ymere op 24 augustus 2015 heeft gestuurd aan bewoners zonder c.v.-installatie. Wij hebben de brief in ons bezit. In deze brief wordt aangegeven dat bij de huizen waarbij nog geen c.v.-installatie aanwezig is, binnenkort een dergelijk installatie zal worden aangelegd. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake zal zijn van een bruto huurverhoging van minimaal 20 euro, die kan oplopen tot 35 euro per woning per maand.

De vragen die de HVTN hierover ontving hebben betrekking op de vraag of Ymere u hiertoe kan verplichten.

De HVTN heeft deze kwestie in beraad en zal hierover spoedig naar buiten treden.
Zodra de HVTN meer weet zullen wij hierover op deze site berichten.

Houdt u daarom de website in de gaten,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Rens Zwiers
Voorzitter

CV-ketels, verplicht

Recentelijk zijn er bij de HVTN meerdere vragen binnengekomen over de brief die Ymere op 24 augustus 2015 heeft gestuurd aan bewoners zonder c.v.-installatie. Wij hebben de brief in ons bezit. In deze brief wordt aangegeven dat bij de huizen waarbij nog geen c.v.-installatie aanwezig is, binnenkort een dergelijk installatie zal worden aangelegd. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake zal zijn van een bruto huurverhoging van minimaal 20 euro, die kan oplopen tot 35 euro per woning per maand.

De vragen die de HVTN hierover ontving hebben betrekking op de vraag of Ymere u hiertoe kan verplichten.

Na onderzoek verricht door de HVTN is hierover duidelijkheid gekomen. Uit jurisprudentie blijkt het volgende; Ymere kan de huurders verplichten een c.v.-installatie aan te laten leggen onder voorwaarden zoals zij die scheppen in de begeleidende brief.

De jurisprudentie zegt het volgende:

Huurders Stadgenoot tot HR-ketel verplicht

Stadgenoot mag van de kantonrechter negen huurders verplichten mee te werken aan plaatsing van een HR-ketel ter vervanging van kachel en geiser. De huurders gaan € 20 per maand meer betalen voor een HR-ketel met één radiator. Volgens de rechter is het een redelijk voorstel. Het vonnis in kort geding is om verschillende redenen opmerkelijk.

  • De huurders bepleitten dat de vervanging niet nodig is. Stadgenoot stelt dat de geisers en kachels gevaar voor koolmonoxidevergiftiging opleveren. Dat neemt de rechter gewoon over zonder daar echt op in te gaan.
  • Bovendien stellen de huurders dat het hier een renovatie betreft waarbij 70% van de bewoners mee in moet stemmen of dat de verhuurder op andere manier moet aantonen dat het een redelijke voorstel is. Stadgenoot vindt dat er geen sprake is van renovatie maar van “dringende werkzaamheden”. De rechter is het weliswaar met de huurders eens dat er sprake is van een renovatie maar oordeelt dat het niet nodig is dat Stadgenoot een redelijk voorstel moet doen waar 70% van de huurders mee instemt. Nu Stadgenoot zegt de veiligheid van de huurders na te streven, acht de rechter de redelijkheid van het voorstel bewezen.
  • De rechter vindt het verder niet van belang dat huurders een voorkeur voor een gaskachel hebben of bezwaren hebben tegen een centrale verwarming. Dat huurders geen financiële mogelijkheden hebben om de huurverhoging te betalen vindt de rechter onvoldoende bewezen. Ook de hoge leeftijd van enkele huurders, ruimtegebrek om een ketel in de woning te plaatsen of de vrees voor schade aan de spullen van de huurders vindt de rechter geen reden om de werkzaamheden tegen te houden.
  • Tenslotte moet er bij een kort geding een spoedeisend belang zijn. De rechter vindt dat er vanwege de veiligheidsaspecten een spoedeisend belang is. Daarbij speelt bovendien ook mee dat een aanpak per blok goedkoper is dan een aanpak per woning.

De huurders moeten meewerken op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, maximaal € 5000. De huurders en hun en advocaten beraden zich op hoger beroep.

De gedagvaarde huurders worden ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Advocaat Kees Oosterwijk heeft de huurders bijgestaan in het kort geding.

(bron: website Wijksteunpunt Wonen )

“Samenwerken aan betaalbare huurwoningen”

Onderstaand treft u een bericht dat wij als Huurdersvereniging u niet wilde onthouden;

Samenwerken aan betaalbare huurwoningen

150611-robert-scottstraat-samenwerkingsafspraken-huurders-corporaties-ge

De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente zetten de komende jaren alle zeilen bij om wonen in de stad betaalbaar te houden voor lage en midden inkomens en deze doelgroepen voldoende woningen te kunnen aanbieden. Dat is de kern van de nieuwe samenwerkingsafspraken tot en met 2019.

Drie ambities springen eruit: meer betaalbare woningen aanbieden, meer nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een stabiele voorraad sociale huurwoningen. Vandaag, 11 juni 2015, presenteren het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en het college van B&W de concept-afspraken. De komende weken worden deze afspraken ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Huurdersvereniging, de leden van de Federatie en de gemeenteraad.

De grote veranderingen ten opzichte van eerdere prestatieafspraken (Bouwen aan de Stad-I en –II) zijn dat betaalbaarheid van de woningen voor bewoners terug is als hoogste prioriteit, en dat de voorraad van sociale huurwoningen van corporaties in de stad op termijn naar een duurzaam en dynamisch evenwicht gaat. Eventuele verkoop, sloop of liberalisatie van sociale woningen moet in evenwicht komen met de nieuwbouw van sociale huurwoningen, zodat er voldoende sociale huurwoningen blijven.

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen wordt gewaarborgd door af te spreken dat van elke vier woningen er drie worden aangeboden voor een huur –afhankelijk van de grootte van het huishouden- onder de € 576 of € 618. Tevens werken huurders, corporaties en gemeente samen maatregelen uit voor huishoudens die desondanks betalingsproblemen krijgen. Een voorbeeld is dat de armste gezinnen met kinderen worden ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Daar staat tegenover dat de drie partijen in de toekomst willen voorkomen dat hogere inkomens in de krappe sociale huursector blijven wonen. Daarnaast is de afspraak dat de woningvoorraad duurzaam, meer energiezuinig en voldoende onderhouden is.

De samenwerkingsafspraken leiden uiteindelijk tot een optimale inzet van de beschikbare financiële middelen voor sociaal wonen in Amsterdam, waarbij de drie partijen gezamenlijk bepalen waarin geïnvesteerd moet worden. Nieuwbouw neemt daarbij een belangrijke plek in; het streven is de bouw van 6.000 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar. Daarnaast maken de gemeente, huurders en corporaties afspraken over gemengde wijken, beschikbaarheid en doorstroming, kwaliteit en huisvesting voor speciale doelgroepen zoals mensen die zorg nodig hebben, verblijfsgerechtigde asielzoekers en voormalig daklozen.

De afspraken worden in het aankomend half jaar verder uitgewerkt. In pilots onderzoeken de drie partijen de mogelijkheden om tot vernieuwing en innovatie te komen op de sociale huurwoningmarkt. Die zijn bijvoorbeeld gericht op de sterk groeiende groep starters op de woningmarkt en op doelen als stimuleren van actief burgerschap, huurdersparticipatie, actief zelfbeheer, leefbaarheid en sociale cohesie. Ook het verbeteren van de relatie tussen huurders en kopers in gemengde complexen wordt een belangrijk aandachtspunt.

Bron: Gemeente Amsterdam, 
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-paginas/lau-rens/persberichten/persberichten-2015/samenwerken/
(laatst geraadpleegd op 11 juni 2015, 19:04h)

Nieuw bestuur

Sinds 2 april jongstleden heeft de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam een nieuw bestuur.

Als voorzitter zal ik mij kort introduceren

Mijn naam is Rens Zwiers, 29 jaar en werkzaam als taxateur voor inventarissen en machinerieën. Sinds juni 2011 heb ik het genot woonachtig te zijn in de wonderschone Beemsterstraat. Ik zie ernaar uit mij samen met Frans en Henk te mogen inzetten voor de belangen van de vereniging, en vind het een eer het voorzitterschap van dhr. A. Blikkenhorst (2011-2015) over te mogen nemen.

Samen met de nieuwe secretaris (Frans Roelofs), en de nieuwe penningmeester (Henk Kruse), hopen wij u te kunnen bijstaan in advies en onderhandelingen met de verhuurder.

Met hartelijke groet,

Rens Zwiers

Woonduur weg, schrijf u bij Woningnet in!

De uiterste datum om uw opgebouwde woonduur bij Woningnet vast te leggen nadert.

Per 1 juli verdwijnt de woonduur als criterium en weegt alleen nog de inschrijf- duur bij Woningnet mee in de toewijzing van een sociale huurwoning. De opgebouwde woonduur gaat niet verloren, mits u zich vóór 1 juli bij Woningnet inschrijft.

Behalve de woonduur vervallen ook de regelingen die daarmee samen- hangen zoals het samenvoegen van woonduur bij samenwonen of tijdelijk behoud van woonduur na verhuizing. Wie nu woonduur heeft opgebouwd kan deze nog vijftien jaar behouden. Na vijftien jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen nog de inschrijfduur bij Woningnet.

Aanmelden bij Woningnet kan via www.woningnetregioamsterdam.nl en kost eenmalig €50,-. Daarna betaalt u elk jaar €10,-. De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) vreest dat €50,- voor veel huurders een te hoge drempel is en onderhandelt nog steeds over deze kosten. De meeste politieke partijen in de Regioraad zijn het met de HA eens en hebben het dagelijks bestuur van de Regioraad per motie verzocht het inschrijfgeld met de corporaties te bespreken. De HA stelt voor om het bedrag flink te verlagen en voor huurders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau kwijt te schelden. De Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam sluit zich hier vanzelfsprekend bij aan.

(bron: Huurdersvereniging Amsterdam, Woonmagazine, Lente 2015, pp 2)

 

‘Nationale Herdenking 4 mei 2015’

Zoals ieder jaar op 4 mei heeft het bestuur van de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam namens de huurdersvereniging een krans gelegd bij het ‘Bezinningsmonument Nieuwendam’ bij het kruispunt Purmerweg/Monnikendammerweg.

De tekst op het monument is een passage uit de afscheidsbrief van Krijn Breur
(d.d. 5 februari 1943):

“VERTEL JULLIE KINDEREN OVER ONS EN
ONZE STRIJD EN HET LEVEN DAT WIJ WENSEN.
MOGEN ONZE GROOTSTE VERLANGENS DOOR HET
LEVEN ZELF OVERTROFFEN WORDEN.
WERK EN HEB LIEF,
VECHT EN WIN.
LEEF.
LEEF ALLEN EN WORDT GROOT.”

Het gedenkteken roept op tot een moment van bezinning: nooit meer oorlog!

Herdenkingsmonument 4 mei

Huurdersvereniging Tuindorp-Nieuwendam zoekt nieuwe bestuursleden!

Als bestuurslid vertegenwoordigt u de belangen van uw medehuurders en overlegt u met de verhuurders.

 

-Kunt u vanuit uw eigen deskundigheid bijdragen aan het succes van uw woning, uw buurt, uw leefomgeving en de dienstverlening van uw verhuurder?

-Vindt u het leuk om samen te werken?

-Kunt u goed luisteren?

-Bent u enkele uren per maand inzetbaar of zelfs meer?

 

Mail voor meer informatie of om u aan te melden als bestuurslid naar info@hvtn.nl.

Teken de petitie ‘Stop de huurexplosie’

De oproep ‘Stop de huurexplosie’, een initiatief van Huurdersplatform Noord (HPN) en Initiatief Betaalbaar Wonen-Noord (IBW-N), heeft een enorme bijval uit heel Nederland gekregen.

De oproep was in eerste instantie gericht op bewoners- en andere organisaties, maar werd ook massaal door individuele huurders en andere mensen ondertekend. Daarom willen deze organisaties zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen de oproep te steunen en is de oproep geplaatst op petitie.nl.

De oproep is ook in de vorm van een handtekeningenlijst te downloaden op de website van het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) www.ibw-n.nl . Ingevulde lijsten kunnen naar het contactadres van het IBW-N worden gestuurd: Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam of naar secretariaat@ibw-n.nl.

Voor meer informatie kunnen mensen zich wenden tot secretariaat@ibw-n.nl, Han Wanders: tel. 020 6316682 of de website van het IBW-N www.ibw-n.nl

Bron: dichtbij.nl

Check uw energielabel!

Op de site energielabelatlas.nl zijn alle officiële labels van huizen te zien en voor de overige woningen staat er een indicatief energielabel.

De site is gemaakt door Bouwend Nederland en Meer Met Minder, het energiebesparingsinitiatief waar ook de overheid aan meedoet. Het energielabel laat zien hoe zuinig een huis is (volgens de huidige normen). Niveau G is het laagst, A is het hoogst. Met andere woorden: niveau G is het minst zuinig, en A het zuinigst.

Bron: NOS.nl

Energielabel

De maximale huurprijs van bijna alle huurwoningen wordt sinds 2011 mede bepaald door het energielabel. Bij de invoering van die maatregel was een overgangsperiode van drie jaar, tot 2014, ingesteld zodat verhuurders de tijd kregen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Gedurende deze overgangsperiode was tevens huurverlaging puur en alleen op grond van een slecht energielabel niet mogelijk. Die overgangsperiode is nu in 2014 voorbij en voor woningen die nog steeds een slecht energielabel hebben is daarmee soms huurverlaging mogelijk.

In de Amsterdamse praktijk zal huurverlaging op grond van slecht energielabel echter lang niet altijd mogelijk zijn omdat in oktober 2011 ook de Donnerpunten zijn ingevoerd waardoor de maximale huurprijzen – ook voor slecht geïsoleerde woningen – juist weer enorm zijn gestegen. Voor iedere woning is het energielabel online te controleren op www.ep-online.nl . En met de online puntentelling van huurders.info kunt u vrij nauwkeurig de maximale huurprijs berekenen.

Bron: Wijksteunpunten Wonen

Oneens met het energielabel van uw woning?

Stel: een inspecteur kent een ongunstig energielabel toe aan uw woning en u bent het daar niet mee eens. U kunt dan terecht bij het klachtenloket energielabel voor woningen. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u uw klacht deponeren bij de Geschillencommissie Energielabel.